În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de mărfuri a fost publicată Directiva (UE) 2022/738, care modifică Directiva 2006/1/CE privind folosirea vehiculelor. Aceasta prevede că fiecare stat membru va permite utilizarea pe teritoriul său a vehiculelor închiriate de companiile stabilite pe teritoriul altui stat membru, cu condiția ca vehiculul să fie înmatriculat sau să fi fost pus în circulație în conformitate cu legislația statului membru. Pentru a dovedi respectarea condițiilor, documentele trebuie prezentate pe hârtie sau electronic și trebuie să fie la bordul vehiculului.

Directiva le dă libertate statelor membre să limiteze numărul de vehicule ce pot fi închiriate de către companii cu condiția ca numărul minim de vehicule permis să fie la nivelul a 25% din flotă. Iar firmele ce au între 1 si 4 vehicule vor putea folosi cel puțin un vehicul închiriat.

În cazul vehiculelor înmatriculate în alte state, statul membru poate cere ca acestea să fie înmatriculate după cel puțin 30 de zile. De asemenea, directiva dă libertate statelor membre de a limita acest tip de vehicule în cazul transporturilor în cont propriu. Statele au ca termen limită de implementare a noilor prevederi în legislația națională data de 6 august 2023.

Modificările aduse Directivei 2006/1/CE

Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că societățile stabilite pe teritoriile lor pot folosi vehicule închiriate pentru transportul rutier de mărfuri în aceleași condiții ca și vehiculele pe care le dețin, cu condiția să fie îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 2.

(2 ) În cazul în care un vehicul închiriat este înmatriculat sau pus în funcțiune în conformitate cu legislația altui stat membru, statul membru de stabilire a companiei de transport rutier poate:

a) limita perioada de utilizare a vehiculului închiriat pe teritoriul său, cu condiția ca utilizarea vehiculului închiriat de către aceeași societate de transport rutier să fie permisă pe o perioadă de cel puțin două luni consecutive dintr-un an calendaristic; într-un astfel de caz, statul membru poate cere ca durata contractului de închiriere să nu depășească o anumită perioadă;

b) solicita ca vehiculul închiriat să fie înmatriculat în conformitate cu reglementările sale naționale de înmatriculare după o perioadă de cel puțin treizeci de zile; într-un astfel de caz, statul membru poate cere ca durata contractului de închiriere să nu depășească perioada de circulație anterioară obligației de înregistrare;

c) limita numărul de vehicule închiriate pe care o companie le poate folosi, cu condiția ca numărul minim de vehicule permis să fie de cel puțin 25% din flota de vehicule de transport de marfă a companiei, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, fie la data de 31 decembrie a anului anterior utilizării vehiculului închiriat, fie în ziua în care societatea începe să utilizeze vehiculul închiriat, determinată de statul membru. Totuși, în cazul companiilor care au un parc total de 1-4 vehicule, acestea vor avea voie să utilizeze cel puțin un vehicul închiriat;

d) limita utilizarea acestui tip de vehicul pentru operațiuni de transport pe cont propriu.

În plus, se introduce articolul 3 bis:

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că numărul de înmatriculare al unui vehicul închiriat utilizat de o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri închiriat sau în cont propriu prin intermediul unui contract este înscris în registrul electronic național menționat la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.

(2) Autoritățile competente ale statelor membre cooperează strâns între ele, se asistă reciproc și fac schimb de informații relevante pentru a facilita punerea în aplicare și aplicarea prezentei directive. În acest scop, fiecare stat membru desemnează un punct național de contact responsabil pentru schimbul de informații cu celelalte state membre.

(3) Schimbul de informații menționat la secțiunea 1 se va realiza prin intermediul Registrului european al companiilor de transport rutier (ERRU), după cum se specifică în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/480 al Comisiei.

(4) Statele membre se asigură că informațiile furnizate în temeiul prezentului articol sunt utilizate numai în scopurile pentru care au fost solicitate. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată exclusiv în scopul respectării prezentei directive și va fi conformă cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului.

(5) Cooperarea și asistența reciprocă la nivel administrativ sunt oferite gratuit.

(6) Depunerea unei cereri de informații nu împiedică autoritățile competente să ia măsuri în conformitate cu legislația națională și a Uniunii aplicabile pentru a investiga și a preveni presupusele încălcări ale normelor care decurg din transpunerea prezentei directive.

(7) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că prelucrarea datelor menționate la alineatul (1) al prezentului articol respectă cerințele aplicabile informațiilor prevăzute la articolul 16, alineatul (2), lit. g), din Regulament. (CE) Nr. 1071/2009, astfel cum se precizează la articolul 16, alineatul 2, al treilea și al cincilea paragraf, și la articolul 16, alineatele (3) și (4), din regulamentul menționat.

(8) În termen de cel mult 14 luni de la adoptarea unui act de punere în aplicare de stabilire a unei formule comune pentru calcularea clasificării riscurilor menționate la articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului, Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc cerințele minime pentru datele care trebuie introduse în registrele electronice naționale pentru a permite interconectarea registrelor și care specifică funcționalitățile necesare pentru ca aceste date să fie accesibile autorităților competente în timpul controalelor rutiere. Respectivele cerințe și funcționalități minime trebuie să respecte cerințele și funcționalitățile stabilite în conformitate cu articolul 16 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.

(9) Statele membre se asigură că datele menționate la alineatul (1) sunt accesibile autorităților competente în timpul controalelor rutiere.

Abonament newsletter

Alte metode de abonament

RĂSFOIEŞTE
Revista Logistic Post (nr. 2 – aprilie 2023)
Arhiva publicațiilor
VIDEO    Interviuri
Video interviu Danor Ionescu: Pall-Ex, 10 ani de succes în România
Anul acesta se împlinesc 10 ani de când conceptul Pall-Ex a fost adus în România de către Danor Ionescu, cel care este acum CEO-ul companiei. Activitatea a început în 2011 cu 16 parteneri, număr care ...

Căutare